مرور رده

همایش و نمایش

سفر به استانهای لرستان و خوزستان

💗بنام خدا💗 🍀عظمت کیهان بی انتهاست 🍀 💞بنا به دعوت طایفه آل محمود ، ایل قهرمان بختیاری سفر به استانهای لرستان و خوزستان 🏕جاذبه ها : بازدید جاذبه های استانهای لرستان وخوزستان ، دریاچه کیو ، قلعه فلک الافلاک ، زیارت دانیال نبی ،…